Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Házirend

Alkalmazandó:

2230 Gyömrő Szabadság tér 2/b.
2143 Kistarcsa, Ifjúság út 3.
2016.
Módosítva: 2019. augusztus 27.

Tartalomjegyzék

 1. Alapvető rendelkezések. 3

1.1.      Értelmező rendelkezések. 3

1.2.      Általános elvek. 3

1.3. Nyilvánosság. 4

1.4. A Házirend hatálya. 4

 1. A tanulókra vonatkozó rendelkezések. 4

2.1. Az iskola tanuló közösségei 4

2.2. A tanulói jogviszony létrejötte. 4

2.3. A tanulói jogviszony tartalma. 5

2.4. A tanulói jogok gyakorlása. 6

2.5. A tanuló térítési díj fizetési kötelezettsége. 6

2.6. A tanuló távolmaradása és ennek igazolása. 7

2.7. Az iskolai élettel kapcsolatos egyéb rendelkezések. 8

2.8. A tanulók felelőssége. 8

2.9. A tanulói jogviszony megszűnése. 9

 1. Az Iskolára vonatkozó rendelkezések. 9

3.1. A tanítás rendje. 9

3.3. A vezetők intézményben való tartózkodása. 10

3.4. Az intézmény nyitva tartása. 10

3.5. Ügyeleti rend. 10

 1. Egészség- és munkavédelem; biztonsági szabályok. 11

1.     Alapvető rendelkezések

1.1.Értelmező rendelkezések

Jelen Házirend alkalmazásában

 • Tanulók, tanárok nagyobb csoportja: Az összes tanuló vagy tanár legalább 10 %-a.
 • Tanuló: a tagintézménnyel tanulói jogviszonyban álló természetes személy.
 • Tandíj: költségtérítés, tanulói díjfizetési kötelezettség jogszabály által meghatározott esetekben, a  szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg.
 • Térítési díj: tanulói díjfizetési kötelezettség, jogszabály által meghatározott esetekben a szeptemberi tanévkezdéskor szakmai alapfeladatokra számított folyó kiadások alapján az egy tanulóra számított összeg alapján részleges hozzájárulás az oktatás, képzés költségeihez.
 • Vizsgadíj: jogszabály által meghatározott esetekben a vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, a feladatra elszámolható működési célú kiadások (folyó kiadás) egy vizsgázóra jutó hányada.

Ahol a Házirend a Ceglédi SzC Mihály Dénes Szakgimnáziumát és Szakközépiskoláját említ, azon érteni kell annak székhelyét és telephelyét is. (közös néven: Iskola).

1.2.Általános elvek

A Ceglédi Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája politikailag és ideológiailag semleges, legfőbb célja a magas színvonalú szakmai oktatás.

Az Iskola tartózkodik minden nemre, fajra, etnikai hovatartozásra, vallási vagy szexuális beállítottságra vonatkozó különbségtételtől.

Az Iskola biztosítja az általa felhasznált adatok zárt kezelését, az adatvédelmi előírások érvényesülését.

Minden tanulót megillet a jog, hogy az iskola működésének alapdokumentumait megismerje, panaszaival vagy észrevételeivel az iskola vezetéséhez forduljon.

Minden tanulót megillet a jog, hogy képességeihez mérten segítséget kapjon a sikeres szakmai vizsga letételéhez szükséges tananyag elsajátításához.

1.3. Nyilvánosság

Az Iskola alapdokumentumai, így Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai Programja és Házirendje nyilvánosak, azokat az Iskola honlapján közzé kell tenni.

A Házirendet az Iskolában mindenki által hozzáférhetően és jól láthatóan ki kell függeszteni.

Gondoskodni kell róla, hogy az Iskola által rendszeresített nyomtatványok az iskolatitkárságokon nyitvatartási időben rendelkezésre álljanak.

 1.4. A Házirend hatálya

A Házirend hatálya a nevelőtestület jóváhagyásától kezdődően annak hatályon kívül helyezéséig kiterjed az Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, a nevelést-oktatást segítő dolgozóira és az egyéb munkakörökben dolgozóira (továbbiakban: dolgozók) az Iskolában való tartózkodásuk ideje alatt.

2.     A tanulókra vonatkozó rendelkezések

2.1. Az iskola tanuló közösségei

Az Iskolában felnőttek oktatása folyik, kizárólag szakképzési évfolyamokon. Az egyes évfolyamokon szakképesítésenként csoportokat szervezünk. A csoportot a csoportvezető patronáló tanár irányítja.

2.2. A tanulói jogviszony létrejötte

Iskolai rendszerű képzés esetén a Tanuló és az Iskola között a beiratkozás tényével tanulói jogviszony jön létre. Tanulói jogviszonyt azon jelentkező létesíthet, aki:

 • rendelkezik az adott szakmához előírt iskolai előképzettséggel,
 • nem tanköteles,
 • nyilatkozik arról, hogy a beiratkozás időpontja előtt milyen szakképesítéseket szerzett iskolai vagy iskolarendszeren kívüli képzésben,
 • a megszabott határidőig benyújtja jelentkezési lapját és annak mellékleteit.

Iskolarendszeren kívüli, tanfolyami képzés esetén nem jön létre tanulói jogviszony, a képzés felnőttképzési szerződés alapján folyik.

2.3. A tanulói jogviszony tartalma

A tanuló kötelességei:

 • Rendszeresen járjon a tanítási órákra. A hiányzásait a Házirendben és az SZMSZ-ben előírtak szerint igazolja.
 • Az órákra felkészülten, a tanulásra, munkára alkalmas állapotban jelenjen meg.
 • Az iskola területén a dohányzás és az alkoholfogyasztás tilalmát tartsa be!
 • A gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárért felelősséget vállaljon.
 • Az iskolával szemben vállalt kötelezettségeit betartsa.
 • A gépek, berendezések helyes használatával óvja épségüket.
 • Betartsa azokat a szabályokat, amelyek saját és társai testi épségét óvják.
 • Véleményét úgy kell megfogalmaznia, hogy az ne sértse mások emberi méltóságát, érzékenységét, vallási és politikai hovatartozását.
 • Tiszteletben tartja a befogadó iskola házirendjét.
 • Gondoskodik a kötelező írásos tananyag beszerzéséről.

A tanuló jogai:

 • A legfontosabb joga a tanulónak, hogy magas színvonalú, szakmailag megfelelő oktatást kapjon, amely felkészíti őt a szakmai vizsgára.
 • Joga van az eszközök rendeltetésszerű használatához.
 • Joga van a tanulásához és az iskolai életéhez szükséges összes információhoz.
 • Véleményét megfelelő formában és szabadon kifejteni. Véleményt alkotni az iskolai élet valamennyi momentumáról.
 • Részt venni a tanulói érdekképviseleti szervezet munkájában.
 • Jogában áll informálódni személyes adatainak az adatvédelmi törvényben meghatározott módon való kezeléséről.

2.4. A tanulói jogok gyakorlása

A Tanuló az intézmény normális működési rendjének és mások joggyakorlásának tiszteletben tartása mellett szabadon gyakorolhatja jogait.

A Tanuló az iskolával kapcsolatos véleményéről, javaslatairól az iskolatitkárságon keresztül írásban tájékoztatja a tagintézményvezetőt. A tagintézményvezető az iskolatitkárságon keresztül 30 napon belül írásban válaszol a tanulónak.

Amennyiben a Tanuló úgy érzi, hogy tanulói jogait megsértették, először az iskola vezetéséhez köteles fordulni oly módon, hogy a tagintézményvezetőtől, vagy a tagintézményvezető-helyettestől konzultációt kér. Amennyiben ily módon a problémát a felek nem tudták megoldani, a Tanuló a Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatójához fordulhat.

2.5. A tanuló térítési díj fizetési kötelezettsége

A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 88. § (1) bekezdése és Magyarország költségvetési törvénye szerint a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetésében biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, a köznevelési törvény szabályai szerint tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki.

A térítési díj alapja a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra eső hányada. Az alapként figyelembe veendő szakmai kiadások összegét a fenntartó Ceglédi Szakképzési Centrum főigazgatója és gazdasági vezetője az aktuális tanévet megelőző tanév adataira és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 83. §-ra figyelemmel minden év július 15-ig bezárólag állapítja meg.

Az adott tanévre vonatkozó térítési díjat az Iskola a tanévet megelőző augusztus 10. napjáig hozza nyilvánosságra.

Az iskola tagintézményvezetője a tanuló kérelmére személyes díjfizetési mentességet, halasztott- vagy részletfizetést engedélyezhet azon tanulók esetében, akik igazolják, hogy háztartásukban az egy főre jutó havi nettó átlag jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj mértékét. Az előbb említett határt meghaladó, de annak kétszeresét el nem érő átlagjövedelem esetén a térítési díj mérsékelhető. Részletfizetés egyéb okból is engedélyezhető. A fenti kérdésekben a tanuló megkeresésére az iskola tagintézményvezetője – a szakképzési centrum vezetőivel egyeztetve – egyedi határozattal dönt.

A térítési díjak befizetésének elmaradása esetén az iskola felszólítást küld a tanulóknak. Amennyiben erre a tanuló nem reagál, 30 napon túl az tagintézményvezető tanulói jogviszonyát megszüntetheti, vagy fizetés meghagyással élhet.

2.6. A tanuló távolmaradása és ennek igazolása

Amennyiben a Tanuló nem vesz részt a tanítási órán, az órát tartó tanár a hiányzást az elektronikus naplóba könyveli. A dokumentálás alapja az osztályok/csoportok számára rendszeresített jelenléti ív.

A tanítási órákról történő távolmaradást az arra szolgáló és az iskolatitkárságon elérhető formanyomtatványon a hiányzás okának megjelölésével és az esetlegesen szükséges okiratok csatolásával előzetesen vagy utólagosan igazolja a tanuló.

A hiányzást követően a tanulónak 10 nap áll rendelkezésére, hogy igazolással éljen. Több napos egybefüggő hiányzás esetén a határidőt a hiányzás utolsó napjától kell számítani. Az igazolás elmulasztása esetén a hiányzás igazolatlanként kerül lekönyvelésre.

A hiányzás miatt kimaradt tananyag pótlásáról a tanulónak kell gondoskodnia. Tömeges hiányzás (pl. járványok esetén) az iskola megszervezi a hiányok pótlásának a lehetőségét. Erre irányuló kérelmet a tanulók nagyobb csoportja terjeszthet elő írásban a tagintézményvezetőnél vagy helyettesénél.

Amennyiben a tanuló hiányzásainak aránya egy adott tantárgyból eléri az évi összes óraszám 10%-át vagy igazolatlan hiányzásainak száma eléri a 10 órát, tanulmányait csak sikeres osztályozó vizsga letételével folytathatja.

Rendkívüli esemény (sztrájk, bombariadó, szélsőséges időjárási viszonyok, stb.) miatti hiányzások, illetve elmaradt órák pótlásáról az iskola gondoskodik.

Az iskola elektronikus levélben vagy postai úton tájékoztatja a tanulót arról, ha hiányzásainak száma a megengedett hiányzásszám 50%-át eléri. A tájékoztató leveleket illetve e-maileket a visszakövethetőség céljából iktatni vagy archiválni kell.

A tanulót minden évben a tanévnyitón és az első osztályfoglalkozáson tájékoztatni kell a jelen pontban foglaltakról.

A tanulók feladata, hogy hiányzásukról minél hamarabb értesítsék az iskolát.

2.7. Az iskolai élettel kapcsolatos egyéb rendelkezések

Az iskolai számonkéréseket a tanárok bonyolítják le.

Napi feleletet vagy számonkérést nem kell előre bejelenteni. A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előre ismertetni kell a tanulókkal.

A szakmai vizsgán való részvételről az iskola megkeresésére a tanulóknak 3 hónappal a vizsga időpontja előtt írásban kell nyilatkozni az iskola által kiadott formanyomtatványon.

A szakmai vizsgára az a tanuló jelentkezhet, aki az adott szakma szakmai és vizsgakövetelményeit meghatározó rendeletben, valamint az egyéb szakmai programokban meghatározott követelményeknek legalább elégséges szinten megfelelt, és szakgimnáziumi/szakközépiskolai bizonyítványt kapott.

A tanulóknak a követelményekkel kapcsolatos valamennyi információt a csoportvezető/osztályfőnök, esetleg a szaktanár juttatja el. A tanítás megszervezésével kapcsolatos aktuális információkat, mint pl. órák átszervezése, órák pótlása, stb. – az iskola vezetése az iskolatitkáron keresztül hirdeti ki szóban vagy előzetesen e-mailben.

Az Iskola vezetője a tanév során a fontosabb dátumokról, eseményekről és tudnivalókról kifüggesztett hirdetményben és az iskola honlapján közleményben is tájékoztatja a tanulókat.

2.8. A tanulók felelőssége

A Tanuló a Ptk., esetlegesen a Btk. szabályai szerint felel az Iskola vagy a Bérbeadó iskola berendezéseiben illetőleg a más tanulók dolgaiban okozott kárért.

A tanuló felelősséggel tartozik a Házirend betartásáért, és az általa az Iskola rendelkezésére bocsátott adatok valóságtartalmáért. Ezen kötelezettségek súlyos és szándékos megszegése esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható.

2.9. A tanulói jogviszony megszűnése

Iskolai rendszerű képzés esetén megszűnik a tanulói jogviszony:

 • a tanuló halálával, vagy az Iskola jogutód nélküli megszűnésével,
 • a tanuló kérésére,
 • a tanuló ellen lefolytatott fegyelmi eljárás során hozott ilyen tartalmú döntéssel,
 • közös megegyezéssel,
 • ha a hiányzások száma eléri az előírt határértéket, és a Tanuló nem tesz sikeres osztályozó vizsgát,
 • ha a tanuló felszólítás ellenére nem tesz eleget a második évfolyamra való beiratkozási kötelezettségének.

Iskolai rendszerű képzés esetén a tanulói jogviszony megszüntethető, ha a tanuló térítési vagy tandíjra kötelezett, és nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének.

Iskola rendszeren kívüli képzés esetén a tanulói jogviszony a felnőttképzési szerződésben foglaltak szerint szűnik, vagy szűnhet meg.

3.     Az Iskolára vonatkozó rendelkezések

3.1. A tanítás rendje

Az oktatás az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztás alapján elkészített órarend szerint történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben.

Tanítás 16 órától 21 óráig, továbbá szombatonként 8-15 óráig szervezhető. Indokolt esetben a tagintézményvezető szüneteket rendelhet el. Ennek időkeretét az éves munkaterv tartalmazza.

A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra a tagintézményvezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után csak rendkívüli okból zavarhatók.

A tanuló maga gondoskodik az órán használni kívánt segédanyagok (tankönyv, munkafüzet, jegyzetfüzet, íróeszközök, adathordozó eszköz, stb.) meglétéről.

A tanórák időtartama 35 perc. Szünet nélkül 3 tanítási óra tartható.

Az óraközi szünetek időtartama: 10, illetve 15 perc. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető, nem vonható össze, legkisebb időtartama 10 perc. Minden szünet ideje alatt a tantermekben szellőztetni kell.

3.3. A vezetők intézményben való tartózkodása

Az intézmény nyitvatartási ideje alatt, illetve az iskolában folyó programok ideje alatt felelős vezetőnek vagy megbízottjának kell az épületben tartózkodni. A tagintézményvezetőnek az iskola nyitvatartási ideje alatt telefonon elérhetőnek kell lennie. Az intézmény vezetője vagy helyettese heti beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. Az ügyelet időtartamát az éves munkaterv rögzíti, amit év elején ismertetni kell a tanulókkal és az iskola dolgozóival. Rendkívüli esemény, rendezvény ügyeleti rendjéről az intézmény vezetője dönt. Az ügyeletes vezető akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben rögzített vezetői helyettesítési rend jelöli ki az ügyeleti feladatokat ellátó személyt.

A tagintézményvezető akadályoztatása esetén a tagintézményvezető-helyettes jogosult intézkedni. A helyettes akadályoztatása esetén a gyakorlati oktatásvezető, vagy a vezetők által kijelölt pedagógus jogosult intézkedni. A vezetők helyettesítési rendje a szervezeti felépítés szerint történik.

3.4. Az intézmény nyitva tartása

A tanév szorgalmi ideje alatt az iskola tanítási napokon 16:00-től – 20:30 óráig tart nyitva az esti tagozat sajátosságainak figyelembe vételével.

Az intézmény a tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.

Idegeneknek az intézményekbe belépni csak a vezetők, vagy az intézményben dolgozó valamelyik alkalmazott tudtával lehet.

3.5. Ügyeleti rend

A tanulókkal való folyamatos kapcsolattartás és ügyeik intézése végett az iskola a szorgalmi időszakban hétfőtől-péntekig 16:30-20:00 óra között biztosítja a titkársági ügyelet működését. Az ügyeleti napokat az iskolatitkárság ajtaján kell kifüggeszteni. Az ügyelet nyitva tartási rendjét jól látható helyen kell feltüntetni. Ügyeleti személyes ügyintézés szerdai napokon 16:30-19:30 óra között lehetséges.

A meghirdetett időpontoktól eltérni csak indokolt esetben lehet, erről azonban két héttel előre kell tájékoztatni a tanulókat. Ha valamilyen rendkívüli okra való tekintettel az ügyelet a kihirdetett időpontban nem tartható meg, arról a titkárság ajtaján kell hirdetményt elhelyezni, melyben fel kell tüntetni a legközelebbi ügyeleti nyitva tartás időpontját.

A titkársági ügyelet ellátására az iskolatitkár köteles. Amennyiben az iskolatitkár nem tud jelen lenni, az intézmény vezetője lehetőség szerint gondoskodik a megfelelő és szakszerű helyettesítésről. Az ügyeleti idő alatt továbbá jelen van egy ügyeletes vezető vagy az általa megbízott szaktanár.

4.     Egészség- és munkavédelem; biztonsági szabályok

Az Iskola valamennyi dolgozójának és tanulójának törekedni kell a biztonságos munkakörülmények megteremtésére, az élet- és balesetvédelmi szabályok betartására.

Ismerni kell a Tűzvédelmi Szabályzatot, a kifüggesztett menekülési útvonalat. Be kell tartani a tanítási órákon megtanult, a szakmákhoz, a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szabályokat.

Aki szándékosan vagy gondatlanságból megsérti a biztonságos munkavégzés szabályait, teljes körű erkölcsi, anyagi és jogi felelősséggel tartozik az okozott kárért.

 • Az életvédelmi szabályok betartása és betartatása minden tanuló feladata.
 • Veszély esetén mindenkinek nyújtania kell a tőle elvárható gondos segítséget.
 • Tevékenységével senki nem sodorhat veszélybe másokat.
 • Mindenki köteles a balesetveszélyes, vagy annak vélt helyzetet jelenteni tanárjának vagy az iskola bármely dolgozójának.
 • Az iskolába nem lehet behozni veszélyes tárgyakat, fegyvert, szúró és vágó eszközöket.
 • Mindenki köteles minden tőle telhetőt megtenni, hogy a balesetveszélyt elhárítsa, illetve csökkentse a károkozás kockázatát.

Az iskola területén szigorúan tilos dohányozni, alkoholt vagy drogot fogyasztani, továbbá alkohol vagy drog befolyásoltság alatt az intézményt látogatni!